Hore
Príručka k programu

Obsah

 1. Ako nahodiť stavy a začať účtovať existujúcu firmu? Aj zo saldom?
 2. Ako pridám nových užívateľov do mojej firmy? Ako pridám nového kolegu?
 3. Ako zmením kolegovi užívateľské práva?
 4. Ako zmažem kolegu z mojej firmy?
 5. Ako uzatvorím rok? Ako zamknem mesiac alebo rok?
 6. Ako zmením číslo faktúry? Ako zmením číslo dokladu?
 7. Ako posuniem číslovanie dokladu?
 8. Ako nastavím číslovanie dokladov?
 9. Ako si zmením údaje mojej firmy?
 10. Kde nastavím kontaktný telefón a email, čo chcem mať na faktúre?
 11. Kde si nastavím bankový účet na faktúru? Kde si nahodím všetky moje bankové účty?
 12. Nastavenia tlače: Ako nastaviť, aby pri tlači faktúry netlačilo www adresu, hlavička a päta...
 13. Mám dohodnuté splatnosti s dodávateľmi aj odberateľmi. Kde si nastavím predvolenú splatnosť, ktorú mi bude samé dávať na faktúry? Kde si nastavím všeobecnú predvolenú splatnosť na nové faktúry?
 14. Kde si môžem zmeniť meno?
 15. Kde si môžem zmeniť heslo?
 16. Kde si môžem zmeniť svoj email?
 17. Kde si môžem skontrolovať históriu svojich prihlásení?
 18. Kde si môžem pozrieť históriu, čo sa dialo v mojej firme?
 19. Ako si môžem pozrieť čo sa dialo s dokladom X?
 20. Čo keď bude niekto hádať moje heslo?
 21. Ktorý prehliadač je najlepší?
 22. Ako sa dostanem na výber firmy - prvú obrazovku?
 23. Ako naimportujem bankové výpisy a ako si nastavím sťahovanie pohybov z banky?
 24. Kde uvidím importované pohyby z banky?
 25. Ako si pridám logo firmy a pečiatku na faktúru?
 26. Čo znamená "Hlavný"?
 27. Chcem hľadať podľa dátumu splatnosti ale nemám to vo filtri. Čo teraz?
 28. Ako si pridám stĺpec do zoznamu? Ako zmažem stĺpec zo zoznamu?
 29. Na hlavnej obrazovke mi hlási "chyba v súvahe". V súvahe mi chýbajú účty. Ako to opraviť?
 30. V čísle dokladu mi píše duplicitné počítadlo. Ako to opraviť?
 31. Ako fungujú druhy dokladov?
 32. Ako pridať nový analytický účet?
 33. Ako robiť a účtovať zálohové faktúry - proformy?
 34. Ako párovať saldokonto?
 35. Ako spraviť DPH priznanie za 2 minúty?
 36. Kontrolný výkaz DPH (KV DPH)
 37. KV DPH a druh dokladu
 38. KV DPH urob XML
 39. KV DPH opravný a dodatočný
 40. Ako účtovať zahraničné faktúry - samozdanenie?
 41. Odberateľ nezaplatil, ako mu poslať pripomienku?
 42. Ako rýchlo prepísať poznámku na doklade alebo text položky na faktúre?
 43. Ako si nastavím názov firmy, ičo a celú hlavičku na daňové výkazy v PDF? DPH priznanie, Súvaha a Výkaz ziskov a strát
 44. V sklade mám mínusový zostatok, ako to opraviť?
 45. Ako si pozriem kto editoval príjemku?
 46. Kde nastavím, že som už platca DPH? Čo treba všetko nastaviť ak som už platca alebo neplatca DPH?
 47. V príjemke a dodacom liste nepotrebujem niektoré stĺpce a niektoré by mohli byť širšie...
 48. Sklad: ktorá cena je ktorá - nadobúdacia cena, nákupná cena, skladová cena, predajná cena, bez DPH a s DPH, tovarová karta a tovar na sklade.
 49. Čo je Hodnota a čo je Cena? A čo je Suma?(označovanie stĺpcov v programe)
 50. Export Import do Vášho eshopu na webareal.sk
 51. Prečo na hlavnej obrazovke je Zárobok a nie Zisk?
 52. Adresa dodania je iná ako sídlo firmy. Chcem to na faktúre.
 53. Ako postupovať pri inventúre skladových zásob na konci roka
 54. Saldokonto: Nejde mi párovanie, ani v doklade mi neponúka saldo, ani priamo v salde mi nejde spojit úhradu na faktúru.
 55. Faktúra slúži zároveň ako dodací list - chcem to mať na každej faktúre - predvolená poznámka.
 56. Majetok od 2015 - nové odpisové skupiny
 57. DPH podľa platby od 2016
 58. Prevod medzi pokladňami
 59. 80/20 náklady a DPH 80%
 60. Grafy
 61. Nový KV DPH B3
 62. Fio banka API import bankových pohybov